Konkursno rešenje – Blok 42, Novi Beograd

Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja autobuske i železničke stanice Novi Beograd i poslovno komercijalnog kompleksa u Bloku 42 u Novom Beogradu

Osnovna postavka rešenja distribucije saobraćajnih tokova autobuske stanice bazirana je na jednoj matičnoj saobraćajnici i kružnom toku između ulica Antifašističke borbe (Proleterske solidarnosti) i saobraćajnice 2a - 2a. Ulica Antifašističke borbe je u rangu prvog reda i u poprečnom preseku ima tri trake po smeru, obostrane trotoare i tramvajsku bašticu u središnjem delu kolovoza. Priključenja na ovu ulicu ostvarena su kao uliv – izliv.

Saobraćajnica koja povezuje ulicu Jurija Gagarina i ulicu Đorđa Stanojevića (2a – 2a) je u rangu ulice prvog reda i u poprečnom profilu ima tri saobraćajne trake po smeru i obostrane trotoare. Sa ovim saobraćajnicama ostvaren je priključak sa punim programom veza (uz svetlosnu signalizaciju).

Sva kretanja autobusa u zoni pristupa peronima ostvareni su u režimu jednosmernih kretanja.

Polazni peroni

Za prigradski saobraćaj (linije prema: Smederevu, Mladenovcu, Lazarevcu,…) projektovani su peroni za prihvat zglobnih autobusa koji se već koriste na ovim linijama.

Polazni peroni imaju tople čekaonice, a natkriveni su i celom površinom autobuskog stajališnog mesta čime se postiže maksimalan komfor pri ukrcavanju. Objekat je organizovan u dve nadzemne etaže i manjom podzemnom etažom koja služi za vezu sa peronima. Gornja nadzemna etaža ima svetlarnik i terasu sa letnjom baštom.

Eventualno povećanje broja polaznih perona u narednom periodu moguće je ostvariti prekomponovanjem rešenja parkinga za putnička vozila uz polazne perone za prigradske linije uz dogradnju novih polaznih perona, a modularnost konstrukcije bi omogućila da se novi peroni stilski ukomponuju sa ostatkom stanice.

Dolazni peroni

Za dolazne perone obezbeđeno je istovremen prihvat za 14 autobusa uz mogućnost povećanja kapaciteta za još tri perona koji bi mogli ostvariti izmeštanjem taksi stanice na drugu lokaciju.

Dolazni peroni su zaštićeni nadstrešnicama u svojoj punoj površini da bi se obezbedio maksimalan komfor izlazećih putnika i ljudi koji ih dočekuju, čak i tokom uzimanaja prtljaga. U okviru perona planirani su i ugostiteljski objekat, javni wc i objekat za organizacju prijema autobusa kao i info-pult.

Pripremni peroni

Na lokaciji za pripremne perone obezbeđeno je 70 garažnih mesta kao i po dva punkta za pranje i servisiranje autobusa sa prodavnicama rezervnih delova i opreme i objektima za kontrolu, održavanje i odmor voznog osoblja. Pripremni peroni su natkriveni, a nadstrešnice su stilski uklopljene u stanični ambijent.

Železnička stanica

Lokacija železničke stanice Novi Beograd opslužena je sa dve paralelne servisne saobraćajnice, međusobno povezane, kojima su u potpunosti zadovoljene sve potrebe za pristupom parkinzima, taksi stajalištima, terminalima javnog prevoza i ostalim sadržajima.

Forma železničke stanice uslovljena je željom da se na najracionalniji način usaglasi dato rešenje sa postojećim stanjem objekta železničke stanice. Osim toga lako se može prilagoditi najavljenom proširenju stanice sa još koloseka. Konstrukcija je modularna što ostavlja mogućost fazne izgradnje u skladu sa trenutnim potrebama.

Objekti za prijem putnika su formirani zastakljenjem dela postojećeg železničkog nadvožnjaka uz ugradnju potrebne izolacije, što na krovu nije problem pogotovu što je predviđeno i povišenje perona u skladu sa standardima za perone koje mogu da koriste osobe sa posebnim potrebama. Na ta način je ostvarena i ušteda u njihovoj gradnji. Svaki od dva prijemna objekta može sadržati do 46 šaltera svih namena, sadrži kancelarijski prostor za funkcionisanje stanice, prostor za turističke agencije, kioske, restorane brze hrane i toalete.

Za prijem putnika iskorišćeni su svi peroni koji imaju dovoljnu širinu, dok su dva servisna perona male širine predviđena za postavljanje krovne konstrukcije. Vertikalna komunikacija je ostvarena klasičnim stepenicama, mahom za silaz, penjućim eskalatorima i liftovima za osobe sa posebnim potrebama.

Peronski prostor je maksimalno zatvoren staklenom fasadom da bi se umanjio problem vetra koji je izražen na postojećoj stanici Novi Beograd zbog njenog položaja na koti 10m iznad tla. Dodatni problem predstavlja činjenica da se pravci prostiranja koloseka poklapaju sa dominantnim pravcima vetrova na lokaciji. Iz tih razloga peronski prostori su maksimalno zatvoreni i na krajevima, ostavljeni su samo otvori za ulazak vozova, a forma završetka nadstrehe, koja se lučno spušta do kote perona je osmišljena tako da onaj deo vetra koji naiđe na fasadu ne skrene u perone, već bude usmeren preko stanice. Na taj način značajno se smanjuje količina vetra koji bi duvao u peronskom prostoru, jer i onaj deo koji bi ušao kroz prolaze gubi snagu jer se rasprostire na veći prostor. Dodatno smanjenje snage tog vetra je, ako se za to ukaže potreba, moguće postići instaliranjem ventilacionih kanala kod prolaza za vozove koji bi usmeravali deo vetra koji fasada tera preko krova da se sudara sa vetrom koji bi ušao u peronski prostor i time ga sprečavao da tuda prođe. Krov pruža zaštitu od sunca sa juga i difuzno osvetljenje sa severa, koje ni zimi ne bi bilo eliminisano slojem snega zbog značajnog nagiba koji bi obezbedio njegovo klizanje.

Taksi stanice

Polazni peroni autobuske stanice opsluženi su sa 12 mesta za taksi a dolazni peroni sa 8 mesta. Železničku stanicu, komercijalni kompleks i hotel opslužuje 15 taksi mesta na tri taksi stanice. Kod definisanja mesta taksi stanica trudili smo se da se izvrši maksimalna disperzija lokacija i na taj način približe korisnicima.

Parkinzi za putnička vozila

U zoni autobuske stanice obezbeđene su površine za parkiranje na otvorenum prostoru: ukupno 296 parking mesta. Za korisnike železničke stanice, stajališta javnog prevoza i drugih sadržaja u neposrednom okruženju obezbeđeno je 388 mesta za parkiranje putničkih vozila ispod konstrukcije objekta.

Kod definisanja mesta parkirališta i taksi stanica trudili smo se da se izvrši maksimalna disperzija lokacija i na taj način približe korisnicima uz uslov da grupacije parkinga budu u granicama 100-150 PM, zbog jednostavnije i brže komunikacije (ulaz – izlaz sa parkinga), pošto se radi o parkiralištima sa čestim izmenama mesta (nepoželjne velike koncentracije).

Komercijalno-ugostiteljski kompleks i poslovni blokovi imaju manje površinske parkinge i velike podzemne garaže u skladu sa potrebama tih funkcija. Podzemne garaže su sve organizovane na nivou jedne podzemne etaže da ne bi zašle u zonu podzemnih voda.

Kolski pristupi objektu autobuske stanice

Kolski pristup za korisnike autobuske stanice (polazni peroni) ostvaren je jednosmernim tokom iz ulice 2a – 2a sa obostranim nišama ispred staničnog objekta za prihvat i iskrcavanje putnika.

Terminali za nove (autobuske) linije JGS

Pored postojećih linija javnog prevoza (tramvaja i autobusa) kao i planiranog metroa, definisane su u zoni između objekata železničke stanice i UMP-a, a izvan pružnog zemljišta i saobraćajne površine za pristup, terminale i stajališta najmanje 6 novih linija javnog gradskog prevoza koje bi opsluživale sadržaje nove autobuske i železničke stanice.

Pešačka kretanja

Svi planirani sadržaji su povezani korektnim pešačkim vezama kako međusobno tako i sa postojećim i planiranim stajalištima linija javnog gradskog prevoza.

Uređenje slobodnih površina

Na svim slobodnim površinama na kojima za to postoje uslovi, predviđeno je ozelenjavanje a uz osnovne pešačke koridore i parkinge zasenjavanje, zasadom listopadnim sadnicama.

Faznost izgradnje

Sve sadržaje autobuske stanice moguće je izdvojiti i izvesti kao posebnu fazu, sa ili bez terminala za nove autobuske linije. Peroni su isprojektovani modularno pa se i oni mogu izvoditi fazno ako se za to ukaže potreba.

Izgradnju železničke stanice takođe je moguće, čak i poželjno, podeliti u dve faze. Prva faza bi bila izgradnja objekta za prijem putnika uz ulicu Antifašističke borbe i peronske nadstrehe u dužini od 250m. Druga faza bi se izvodila kada se završi metro stanica ispod železničkog nadvožnjaka kraj ulice Đorđa Stanojevića. Tada bi se dodao drugi objekat za prijem putnika koji bi obuhvatao izlaz iz metro stanice, a peronska nadstreha bi se modularno produžila do novog objekta.

Ekološke norme i estetske vrednosti

Osnovne karakteristike površina koji su predmet ovog konkursa je izuzetno naglašena saobraćajna funkcija što je uslovilo da se prilikom definisanja rešenja ovog prostora maksimalno ispoštuju funkcionalnost, racionalnost i ekološke norme i estetske vrednosti.

Estetika staničnih objekata za motiv ima valovitost vode reka na čijim obalama počiva Beograd. Pomenuti motiv je iskorišćen za vizuelno povezivanje autobuske i železničke stanice u ambijentalnu celinu. Poslovni objekti ka Jurija Gagarina su stilski uklopljeni sa postmodernističkom arhitekturom susednog poslovnog parka u bloku 67. Komercijalni objekti u Bulevaru Milutina Milankovića imaju svedene modernističke linije koje su karakteristika Novog Beograda a koje se javljaju na objektima u blokovima 28 i 23 kao i na objektu Super Vera sa suprotne strane ulice.

Svi objekti su projektovani sa namerom korišćenja prirodnog osvetljenja gde god je to moguće. U tom cilju krovovi i nadstrehe autobuske i železničke stanice, zbog svojih velikih površina imaju kosine orijentisane ka severu pokrivene staklom. Nijhovom orijentacijom prema severu se izbegava efekat staklene bašte leti. Na krovnim kosinama orijentisanim ka jugu završna obrada je lim, a nagib kosine je podešen za postavljanje solarnih panela, bilo fotonaponskih bilo za grejanje sanitarne vode, za šta su i orijentacije objekata železničke i autobuske stanice naročito pogodne. Moguće je ostvariti 95% iskorišćenosti fotonaponskih panela, ali njihovo postavljanje je opciono.

Objekti autobuske i železničke stanice su čelične konstrukcije sa mahom staklenom oblogom što omogućava jeftiniju zamenu ili uklanjanje uz visok stepen reciklaže.