Kružni tok u centru Loznice – Trg Vuka Karadžića

Zona trga predstavlja nezavisnu saobraćajnu, funkcionalnu, urbanističku i građevinsku celinu uz neophodna izmeštanja i dogradnju infrastrukture.

Osnovna postavka rešenja definisana je saglasno predhodno usaglašenim uslovima sa investitorom i odgovarajućim institucijama u Loznici:

  • da se mikrolokacija kružnog toka maksimalno usaglasi sa raspoloživim prostorom, bez bitnih remećenja postojećeg stanja uličnih profila na obodu trga,
  • da se nivelaciona rešenja kružnog toka usaglase sa postojećim stanjem sadržaja u neposrednom okruženju i mogućnostima gravitacionog oticanja i prikupljanja atmosverskih voda,
  • da se svi horizontalni i vertikalni elementi priključnih saobraćajnica usaglase sa postojećim stanjem, načinom korišćenja uličnih profila, režimom saobraćaja i ostalim elementima,
  • da se svi elementi oivičenja saobraćajnih i ostalih površina usaglase sa rešenjima uređenja Trga i površina koje nisu predmet projektne dokumentacije,
  • da se projektnom dokumentacijom sagledaju i sve mogućnosti za lociranje stajališta prigradskog (gradskog) javnog prevoza za pravce prema Valjevu i Zajači,
  • da se definišu moguća rešenja TAXI stanica u zoni Trga,
  • da se na odgovarajući način u okviru rešenja Trga reši i ukrsno mesto ulica Luke Stevića i Kneza Miloša (smer prema Šapcu) kao i priključak Bolničke ulice sa parkingom u zoni Gradske kafane,
  • da se maksimalno sačuvaju postojeće ozelenjene površine i definišu nove u zoni Trga zahvaćenog projektnim rešenjem.