Loznica, kružni tok kod Suda

Predmet projektne dokumentacije je Trg Ante Bogićevića sa saobraćajnim površinama na Trgu i neposrednom okruženju. Osnovna koncepcija Trga definisana je kao zona namenjena protočnom saobraćaju i zona umirenog saobraćaja sa parkinzima, pristupima, pešačkim i ozelenjenim površinama.

Zona protočnog saobraćaja locirana je na višim kotama Trga i čine je kružni tok sa priključcima kao i neophodni delovi ulične mreže koji su orijentisani na ovo ukrsno mesto.

Ostale površine Trga stavljene su u funkciju pešačkih kretanja, umirenog saobraćaja i ozelenjenih površina, posebno u zoni kolskih i pešačkih pristupa crkvi (porti).

Data rešenja su maksimalno usaglašena sa postojećom i planiranom infrastrukturom, postojećim i objektima u izgradnji kao i njihovoj nameni. Projektovana situaciona i nivelaciona rešenja usaglašena su sa postojećim stanjem kolovoznih površina i raspoloživim javnim zemljištem.