Mladenovac – Crkvena

Glavni projekat sanacije Crkvene ulice u delu od Ulice kralja Petra Ι do Ulice Milosava Vlajića u Mladenovcu.

Crkvena ulica je jedna od najstarijih ulica u gradu i trenutno se koristi samo za interni saobraćaj – pristupna ulica – sa kolskim priključkom samo na ulicu Milosava Vlajića. Kolovozna i trotoarska konstrukcija su od ''turske kaldrme''.

Postavka rešenja bazirana je na projektnom zadatku i zahtevima investitora, međusobno usaglašenih kroz više konsultativnih sastanaka.

Datim rešenjima u projektoj dokumentaciji postojeći regulacioni profil ove ulice prekonponovan je tako:

  • da postojeća ulica dobije karakter kolsko-pešačke saobraćajnice sa pretežno pešačkim saobraćajem uz obezbeđen neophodan pristup postojećim sadržajima kao i prohodnost za sva komunalna i interventna vozila,
  • da se obezbedi kontinuitet pešačkih kretanja uz direktan pristup svim postojećim i novim sadržajima sa obe strane ulice,
  • da se u zonama postojećeg drvoreda formiraju površine posebne namene, u ravni trotoarskih površina, kojima bi se usaglasile potrebe za formiranjem ambijentale celine sa potrebama korisnika ovog trotoara (postojeći i novi lokali),
  • da se postojeći izrazito nepovoljni uslovi za kretanje pešaka svedu u podnošljive granice, kombinacijom stepenica i manjih nagiba u zoni pešačkih kretanja,
  • da se materijalizacijom rešenja, odnosno načinom izbora obrade parternih površina i rešenja denivelacije oko sadnica i drugih sadržaja stvore uslovi da se ovaj deo Crkvene ulice pretvori u skladnu i funkcionalnu ambijentajnu celinu uz umerena ulaganja, saglasno uslovima i potrebama grada.