PROFIL KOMPANIJE

PUTINVEST d.o.o. je osnovan 2003. godine u Beogradu, kao privatno preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica i inženjering.

Bavimo se izradom tehničke dokumentacije za sve vrste saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom; stručnom kontrolom tehničke dokumentacije; izradom studija i projekata saobraćajne signalizacije; geodetskim radovima kao osnovom za projektovanje; kao i konsultantskim uslugama upravljanja projektima, nadzorom nad realizacijom projekata, praćenjem izvršenja ugovora, tehničkim pregledom izvedenih radova itd.

Za obavljanje pomenutih delatnosti ispunjavamo sve zakonski propisane uslove, a upisani smo i u registar ponuđača za javne nabavke u Republici Srbiji (link za pretragu).

 

Putinvest ima licence P131G2 i P131S1 Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije, ove licence su neophodne za izradu projekata saobraćajnica, saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, priključke na te puteve, putne objekte, kao i granične prelaze.

 

Pored ovih licenci, Putinvest poseduje i licencu za rad koju je izdao Republički geodetski zavod Republike Srbije. Ova licenca nam omogućava da izvodimo geodetske radove u skladu sa čl. 12 Zakona o državnom premeru i katastru.

Za dobijanje ovih licenci potrebno je ispuniti zakonom propisane uslove koji pre svega podrazumevaju visokostručan kadar.

ZAPOSLENI

Putinvest čini tim diplomiranih inženjera i mastera građevinske, saobraćajne i geodetske struke. Svi zaposleni, kao i stručnjaci koje po potrebi angažujemo u vidu spoljnih saradnika, poseduju sve potrebne licence koje su izdale nadležne institucije.

U radu koristimo modernu računarsku opremu sa licenciranim softverom za opšte i stručne namene, kao i geodetske instrumente koje Putinvest ima u vlasništvu i za koje poseduje uverenja o etaloniranju. Inženjerski tim Putinvesta se stalno stručno usavršava i prati trendove u relevantnim naučno-tehničkim oblastima.

MS WINDOWS | MS OFFICE | AutoCAD | BricsCAD | GCM - Gavran Civil Modeller | CECS - Civil Engineering CAD Solution | PutokazCAD | AutoTurn | CADTools | Survey

PUTINVEST posluje uspešno zahvaljujući zajedničkom zalaganju celog kolektiva koji se vodi vizijom kvalitetne i bezbedne putne i saobraćajne infrastrukture, visokog nivoa usluge, u skladu sa svim regulatornim zahtevima i najboljom profesionalnom praksom.

Svaki zaposleni oseća da je važan deo tima motivisanih, inovativnih i kreativnih ljudi. Negujemo dobre međuljudske odnose u kompaniji, bazirane na uzajamnom poštovanju, razmeni ideja i brizi o zaposlenima. Podstičemo stalno stručno usavršavanje, jer kroz individualni razvoj raste i napreduje i naša kompanija.

NAŠ TIM ČINE:

  • Odgovorni projektanti saobraćajnica
  • Odgovorni projektanti građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje
  • Odgovorni urbanisti za rukovođenje izradom urbanističkih planova za saobraćajnice
  • Odgovorni projektanti saobraćaja i saobraćajne signalizacije
  • Odgovorni projektanti geodetskih projekata
  • Odgovorni inženjeri za energetsku efikasnost zgrada
  • Odgovorni izvođači radova saobraćajne signalizacije
  • Odgovorni izvođači geodetskih radova

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Omogućavamo klijentima da tokom čitavog projekta održe visoke standarde kvaliteta, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu.

Veoma nam je važno da usluge koje pružamo klijentima budu kvalitetne. Da se zna da nastupamo odgovorno u svim domenima poslovanja, da vodimo računa o zaposlenima, negujemo ekološku svest i brigu o društvu i održivom razvoju, da smo deo globalne poslovne zajednice koja se vodi međunarodno priznatim principima i vrednostima.

Zbog toga smo uveli integrisani sistem menadžmenta kojim su obuhvaćena tri vodeća standarda.

ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

OHSAS 18001:2008 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

U skladu sa sertifikacijom, kompletnim poslovanjem upravlja se organizovano, sa urednom dokumentacijom i definisanim odgovornostima. To nam omogućava da sve preuzete poslove vodimo sistematično i planski i da ih realizujemo na vreme, u skladu sa unapred definisanom dinamikom. Naš sistem rada se kontinuirano unapređuje, što podrazumeva i stalno stručno usavršavanje zaposlenih, modernizaciju opreme i aktivno praćenje novih dostignuća i trendova na globalnom planu.

 

Kako su zaposleni naš najveći kapital, pružamo im sigurno i bezbedno radno okruženje. Sredinu koja promoviše zdravlje. Mesto gde će se osećati dobro. Jer jedino na taj način mogu da daju maksimalni radni doprinos.

 

Cela naša organizacija je usmerena na održivi razvoj. Poseban akcenat stavlja se na očuvanje životne sredine. Gde god je to zakonski dozvoljeno i izvodljivo, primenjujemo ekološke metode poslovanja, kako bismo u potrošnji povećali udeo obnovljivih resursa i smanjili otisak na životnu sredinu.